Vrienden

Word vriend!
Mail naar: vrienden@vuurvogeljeugdorkest.nl

Beleidsplan en doelstelling
Hoofddoel van de Stichting Vrienden van de Vuurvogel is (zoals dat is vastgelegd in de statuten van de Stichting):

  • het wekken van belangstelling voor het werk en de uitvoeringen die door, of onder de zorg van de Stichting de Vuurvogel worden uitgevoerd, en het werven van fondsen en andere middelen teneinde die ten goede te laten komen aan de Stichting De Vuurvogel;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om dit doel te kunnen bereiken stelt de Vriendenstichting zich ten doel op verschillende manieren (financiële) middelen te vergaren. Niet alleen door donaties van met de Stichting verbonden particuliere donateurs (de Vrienden), maar zeker ook door het benaderen van subsidiënten in de overheidssfeer. Daardoor is de Stichting Vrienden in staat om de Stichting de Vuurvogel op diverse momenten (financieel) te ondersteunen.

Beleidsplan/uitgeoefende en te ondernemen activiteiten
De activiteiten van de Stichting Vrienden concentreren zich sinds jaar en dag en bij voortduring op het zo goed mogelijk realiseren van de in de statuten omschreven doelstellingen. De activiteiten zijn per kalenderjaar hooguit in accenten te onderscheiden. In die zin is sprake van een meerjarig beleidsplan.

De beleidsplan-activiteiten richten zich in essentie op:

  • het financieel mede mogelijk maken van concerten van de vijf onder de Vuurvogel vallende jongerenorkesten en -koren,
  • inhuur van externe topmusici en de aanschaf van kostbare instrumenten,
  • de medefinanciering van te houden orkestreizen, maar vooral ook op deelname aan festivals, extra studiedagen, tournees en openbare optredens waarbij geen toegangsprijs wordt gevraagd, maar die wel van belang zijn voor naamsbekendheid en ledenwerving.

Het gaat daarbij steeds om het mogelijk maken van die (extra) activiteiten, die niet uit de reguliere begrotingen van de orkesten bekostigd kunnen worden.

Bestuur
Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit:

  • Bert van Uffelen, voorzitter
  • Ellen Kramer, secretaris
  • Hein Spanjaard, interim-penningmeester

Beloningsbeleid
Niet van toepassing; de activiteiten van het bestuur van de Vriendenstichting worden door de leden geheel op vrijwillige basis uitgevoerd. Van vacatiegelden of enigerlei onkostenvergoeding is geen sprake.

ANBI
De Stichting Vrienden van de Vuurvogel is ANBI-geregistreerd. Hierdoor heeft u als begunstiger een aantal fiscale gunstige voordelen. Uw gift is welkom op rekeningnummer NL10 RABO 0159 6043 54 t.n.v. Stichting Vrienden van de Vuurvogel, Zwolle onder vermelding van ‘gift’ en uw adresgegevens.

Vriend worden?
Wilt u de Vriendenstichting steunen met een bedrag van €30, €50 of €250 per seizoen en gebruikmaken van een of meer gereduceerde toegangsprijzen op onze concerten? Mail naar: vrienden@vuurvogeljeugdorkest.nl

Wat krijgt u als Vriend?

€30 per jaar 2 vrijkaarten voor het jaarlijkse Familieconcert in november
€50 per jaar 2 vrijkaarten voor het jaarlijkse Familieconcert in november 1 kaart met 50% korting voor de concerten met een asterisk * op de concertagenda
€250 per jaar 2 vrijkaarten voor het jaarlijkse Familieconcert in november 1 vrijkaart voor alle concerten op de concertagenda

 

Overige gegevens

Privacyverklaring
RSIN/Fiscaal nummer: 850030316
Bankrekeningnr: NL 10 RABO 0159 6043 54
KvK: 51463164

De balans en staat van baten en lasten met toelichting:

Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019
Begroting 2020

Jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020
Begroting 2021